Reklam
Reklam
YEŞİL KAMAN GAZETESİ - 29 Kasım 2020, Pazar

KAMAN ADLİYESİ HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

7 Temmuz 2020
86 kez görüntülendi

KAMAN ADLİYESİ HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
Reklam

KAMAN ADLİYESİ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kaman Adliyesi Hizmet Binası Yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanunun19.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası :2020/348859

1-İdarenin

a-Adresi                              :KAMAN ADLİYESİ HACIPINAR MAHALLESİ 40300 KAMAN / KIRŞEHİR

b-Telefon ve Faks Numarası      :0 386 712 3883 – 0 386 715 5655

c-Elektronik Posta Adresi            :fatih.duru@adalet. gov.tr

ç-İhale dökümanının görülebileceği

internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a-)niteliği, tütü ve miktarı            :Kaman Adliyesi Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan şartnameden ulaşılabilir.

b-)Kaman Cumhuriyet Başsavcılığı Adliye Binası

c-)Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Ç-)İşin süresi                                     :Yer tesliminden itibaren 50 takvim günüdür.

3-İhalenin

a-)Yapılacağı Yer                              :Ziyarettepe Mah. Atatürk Cad. No:97 KAMAN

b-)Tarihi ve Saati                             :21.07.2020 – 14.00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan belge;

İlgili mevzuat  gereğince sicil,izin,ruhsat,faaliyet belgesi v.s. yükleniciye aittir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tastikli imza beyannamesi

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki  görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu belgelerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu husuları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin oter tastikli imza sirküleri

4.1.3.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu

4.14.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi  tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ Ticaret odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da muhasebeci mali müşavir tarafından ilk  ilan tarihinden  sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Meslek ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri

Son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işer ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri

4.4.1. bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler

Yapım işlerinde benzer iş gurupları tebliğinde belirtilen C-Grubu Sıhhi Tesisat ve Mekanik İşleri IV Grup Gaz Tesisat işleri

4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri

Makine Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dökümanının görülmesi

7.1.İhale dökümanı idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kaman Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese elden taahhütlü posta vasıtasıylada gönderilebilir.
  2. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için açık teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat  vereceklerdir.

  1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(atmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  2. Diğer hususlar

İhalede Uygulanacak sınır değeri katsayısı(N):1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik eçıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No:133

 

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz