Reklam
Reklam
YEŞİL KAMAN GAZETESİ - 25 Şubat 2020, Salı

İLANKAMAN KAYMAKAMLIĞI(MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞi)

3 Aralık 2019
70 kez görüntülendi

İLANKAMAN KAYMAKAMLIĞI(MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞi)
Reklam

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ili, Kaman ilçesinde bulunan mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Kaman Milli Emlak Şefliği toplantı salonunda satış ihaleleri yapılacaktır.
2- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kaman Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
3- ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
A-) Geçici teminat (tedavüldeki Türk Parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) belgesini ibraz etmeleri,
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını ikametgah belgesi ile ispatlamaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c- Gerçek kişilerin TC. Kimlik bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) özel hukuk tüzel kişilerinin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerınin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkilı olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
4- Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır,
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Ihale komisyonu ihaleyı yapıp yapmamakta serbesttir
8-4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğınce talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL’ nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4′ peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.
9- Hazine’ye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
10- Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
11- Isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdıkli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
ilan olunur.
NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https:Iİkirsehir.csb.gov.trl internet adreslerinden öğrenilebilir.
İletişim Numarası: (386) 712 62 33

 

S.No Kasaba Köy                Ada        Parsel     .. Yüzölçümü (m2)    Hazine Hissesi (m2 )    cinsi      İmar Durumu        Satışın Dayanağı                 Tahmini Bedeli                 Geçici Teminat    İhalenin

Tarihi / Saati

 

1 Demirli (Temirlii) Köyü                                2885      38,884.16             38.884,16             Ham Toprak lmarsız           2886/45                315.000,00           31.500,00             24.12.2019 , 13:30

2Meşeköy Köyü                                 ‘ 117        17           14.843,92             14.843,92               Ham Toprak lmarsız          2886/45                 103.90800            20.781,60             24.12.2019 14:00

3Tepeköy Köyü                                                   1844      11.670,00             11.670,00             Ham Toprak Imarsız           2886/45                81.690,00                16.338,00            24.12.2019 14:30

 

Basın No:330

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz