Reklam
Reklam
YEŞİL KAMAN GAZETESİ - 01 Haziran 2020, Pazartesi

Vali Akın Kurumları uyardı

31 Temmuz 2019
101 kez görüntülendi

Vali Akın Kurumları uyardı
Reklam

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kamu kurum ve kuruluşlarına genelge göndererek, doğrudan teminle mal ve hizmet alınmaması konusunda uyardı: “Reklam mahiyetini taşımayan ilanlar, resmi ilan sayılır”

Vali İbrahim Akın, Kırşehir’deki kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge göndererek, doğrudan temin usulüyle ihaleye çıkılmadan mal ve hizmet alınmasının yanlışlığına dikkat çekti ve reklam mahiyetini taşımayan ilanların resmi ilan sayıldığı için mutlaka gazetelerde yayınlanması gerektiğini ifade etti.
Vali Akın, alınacak mal ve hizmetlerin doğrudan temin usulü ile ihaleye çıkarılmasının alışkanlık haline getirilmemesi ile ilgili ilimizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarına genelge yayınladı.
Vali Akın, Kaymakamlıklara, Kırşehir Belediye Başkanlığına, kamu kurum ve kuruluşlarına, içişleri dairelerine ve valilik iç birimlerine gönderdiği genelgesinde şu ifadelere yer verdi:
“Bilindiği üzere resmi ilanlar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 29 uncu maddesinde;
“a) Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan (Özel
dernekler hariç) veya, b) Genel ve katma bütçeli dairelerle il özel idareleri, belediyeler, köyler ve
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri. Reklam mahiyetini taşımayan ilanlar, resmi ilan sayılır” şeklinde tarif edilmiştir.
“Aynı Kanunun 31’inci maddesinde ise; “Resmi ilanlar, Basın-İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır. Kurumun şubesi bulunmayan yerlerde, resmi ilanların yayınlanmasına valilikler aracı olurlar” hükmüne yer verilmiştir.
“Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan
kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, Kanunun 2’nci maddesinde de Kanunun kapsamına giren idareler sayılmaktadır.
“4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında;
“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği,
gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” denilmektedir.
“Aynı Kanunun İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde, Kanun
kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce
uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş aynı maddenin (ı) bendinde ise Kanunun 21 ve 22’nci
maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının, idarelerin
bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı hükme bağlanmıştır. Yine aynı Kanunun 60’ncı maddesinde ise görevlilerin ceza sorumluluğu düzenlenmiş bulunmaktadır.
“Bu açıklamalar doğrultusunda, ilimiz genelinde “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak işlerin ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalelerin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası iptallerin önüne geçilmesi hususunda; bilgi ve gereğini rica ederim”.

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz